x-mas lightbox x-mas lightbox

Leveringsvoorwaarden

Definities

Artikel 1

 1. Aanbieding: een vrijblijvend voorstel tot het leveren van zaken en/of diensten, niet zijnde een aanbod.
 2. Offerte: een beraming van de verwachte kosten voor het leveren van zaken en/of diensten.
 3. Opdracht: een overeengekomen afspraak tot het leveren van zaken en/of diensten door NSC.
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen NSC en de wederpartij waarbij over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien.
 5. Werkzaamheden: alle door NSC uit te voeren taken die nodig zijn om de opdracht c.q. overeenkomst uit te kunnen voeren.

Toepasselijkheid

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen waarbij NSC goederen en/of diensten levert, zulks in de ruimste zin van het woord.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NSC zijn aanvaard.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door NSC uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of als door andere gronden daarop geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. NSC heeft in dat geval het recht de betreffende bepaling te vervangen door een wel geldige bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op derden die bij de door NSC te verrichten werkzaamheden worden betrokken.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door NSC zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
 2. Een aanbieding of offerte komt te vervallen indien de wederpartij redelijkerwijs mag begrijpen dat er sprake is van een vergissing of verschrijving, of indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 3. Prijzen opgenomen in een aanbieding of offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij hier in de aanbieding of offerte schriftelijk van is afgeweken.
 4. Indien aanvaarding afwijkt van het aanbod komt geen overeenkomst tot stand, tenzij NSC uitdrukkelijk anders aangeeft.
 5. Het is aan de wederpartij zorg te dragen voor juiste en volledige informatieverschaffing waarop NSC haar aanbiedingen en offertes kan baseren.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht NSC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Bij een aanbieding gevoegde catalogi en/of andere documenten blijven ten allen tijde eigendom van NSC en moeten op eerste verzoek van NSC worden teruggegeven en mogen niet verveelvoudigd worden of aan derden ter inzage worden gegeven

Totstandkoming, duur, termijnen, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

Artikel 4

 1. De overeenkomst tussen NSC en haar wederpartij komt eerst dan tot stand nadat de wederpartij uitdrukkelijk een door NSC aanbod heeft aanvaard, of wanneer door NSC een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
 2. De overeenkomst tussen NSC en haar wederpartij wordt geacht aangegaan te zijn voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Is voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij NSC schriftelijk in gebreke te stellen. NSC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien NSC gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan NSC ter beschikking heeft gesteld.
 5. Levering geschiedt af bedrijf van NSC. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is NSC gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. NSC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. NSC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan NSC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd en kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in de prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is NSC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen NSC bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van NSC op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan NSC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht negatief gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, zulks ter beoordeling van NSC.
 10. Indien NSC met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is NSC niettemin te allen tijde
 11. Wederpartij komt in afwijking van het vorige lid wel het recht toe de overeenkomst te ontbinden indien bovengenoemde prijsverhoging plaats vindt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Artikel 5

 1. NSC is in ieder geval bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de wederpartij verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst NSC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de wederpartij bij het sluiten van overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van NSC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NSC kan worden gevergd;
  • sprake is van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NSC op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien NSC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien NSC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, heeft NSC recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NSC, zal NSC in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor NSC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij NSC anders aangeeft.
 6. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Medewerking door de wederpartij

Artikel 6

 1. De wederpartij zal NSC steeds tijdig voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien wederpartij hier niet aan voldoet, heeft NSC in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en overige producten en van de door NSC te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Indien is overeengekomen dat de wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Ingeval medewerkers van NSC op de locatie van de wederpartij werkzaamheden verrichten, zal de wederpartij kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals indien van toepassing een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten et cetera, zorgdragen. De wederpartij zal NSC vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van NSC daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie.
 5. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij jegens NSC gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van NSC daardoor direct of indirect ontstaan.

Overmacht

Artikel 7

 1. NSC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid niet te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NSC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NSC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van NSC of van derden daaronder begrepen. NSC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NSC zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. NSC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover NSC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NSC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling en incassokosten

Artikel 8

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NSC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door NSC aangegeven.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is, vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
  •  over de eerste € 2.500,00 / 15%
  •  over het meerdere tot € 5.000,00 / 10%
  •  over het meerdere tot € 10.000 / 5 %
  •  over het meerdere tot € 190.000,00 / 1%
  •  over het restant 0,5% met een maximum van € 6.775,00.
  voor iedere incasso geldt een minimumbedrag van € 40,00.
 3. NSC heeft het recht door wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. NSC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde van betaling aanwijst. NSC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De wederpartij is, behoudens de gevallen waarin de wet dit bepaalt, nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NSC verschuldigde
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op grond van afdeling 6.5.3. van boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten. Indien NSC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijk en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9

 1. Alle door NSC in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NSC totdat de wederpartij alle verplichtingen voortvloeiende uit met NSC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door NSC geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van NSC veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om NSC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan NSC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is NSC gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens NSC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval NSC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan NSC en door NSC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NSC zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garanties, onderzoek en reclame, verjaringstermijn

Artikel 10

 1. De door NSC te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Deze garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 2. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan NSC te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan NSC te worden gemeld.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat NSC in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient NSC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van NSC, integraal voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NSC de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van NSC, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan NSC te retourneren en de eigendom daarover aan NSC te verschaffen, tenzij NSC anders aangeeft.
 6. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 7. Indien de door NSC verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 8. De in dit artikel genoemde garantie ziet op de eisen die bij een gebruik binnen Nederland daar aan worden gesteld. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. NSC kan in dat geval andere garanties en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 9. ledere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NSC, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan of het gevolg is van omstandigheden waar NSC geen invloed op kan uitoefenen, daardoor begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens NSC en de door NSC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden ten hoogste één jaar.

Risico-overgang

Artikel 11

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van door NSC geleverde zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

Aansprakelijkheid

Artikel 12

 1. Indien NSC aansprakelijk mocht zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van NSC is in ieder geval steeds beperkt tot het in voorkomend geval door zijn verzekeraar daadwerkelijk uitgekeerde.
 2. NSC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NSC is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. NSC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NSC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NSC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. NSC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NSC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

Artikel 13

De wederpartij vrijwaart NSC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan NSC toerekenbaar is. Indien NSC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden NSC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NSC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NSC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Export

Artikel 14

Bij export van apparatuur, producten onderdelen of programmatuur door de wederpartij zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De wederpartij zal NSC vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Intellectuele eigendom

Artikel 15

 1. NSC behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere Intellectuele eigendom wet- en regelgeving.
 2. NSC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Rechtskeuze

Artikel 16

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NSC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Indien meerdere rechters bevoegd zijn, zal het geschil voorgelegd worden aan de door NSC aangewezen rechter, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Slotbepalingen

Artikel 17

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. NSC behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden op ieder moment te mogen wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met NSC.

Leveringsvoorwaarden downloaden als PDF >